Untitled-4-01

מלי פנינה טפירו

תושבת העיר שדרות מחברת הספר ״אני ועצמי״, פועלת למען הטוב המשותף והעשייה האזרחית.

Untitled-5-01

אני ועצמי ספר תרפואטי

המאפשר שיח מחבר מתוך משבר וממחיש את המורכבות הפנימית של תושבי שדרות והעוטף.